Program

Co jsme slíbili, to plníme. neslibujeme hory doly, ale férové jedNání

Děkujeme vám za 1065 podpisů občanů na podporu sdružení KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM. Jsme jediné nezávislé volební sdružení, které kandiduje vedle politických stran.

 

1. ROZVÍJÍME MĚSTO S ROZUMEM A CITEM

Rozvoj města musí být přirozený. Kuřim se musí rozvíjet, aby zejména mladé rodiny z Kuřimi mohly ve městě najít bydlení. Jenže město nesmí růst překotně, ale s rozumem. Jsme velmi citliví na zahušťování Kuřimi a v prvé řadě myslíme na stávající obyvatele města. Posilujeme proto pozici města při vyjednávání s developery o další strategické dokumenty, jako novou modrozelenou (voda a zeleň) adaptační strategii. Navrhujeme stanovení jasných a transparentních podmínek pro developerské projekty a aktualizaci strategického plánu rozvoje města za účasti širší účasti veřejnosti, odborné i laické.

Dobudujme vybavenost města. To důležité jsme už rozběhli. Zvýšili jsme kapacitu základních a mateřských škol, zvyšujeme také nedostatečnou kapacitu sportovišť, rozšiřujeme město o nové parky a další plochy zeleně, připravujeme oživení náměstí, nové sociální služby v péči o seniory a další řadu investic v sociální oblasti, plánujeme pokračování rekonstrukce kanalizace a vodovodů, místních komunikací a další infrastruktury města. Bez toho by příliv nových Kuřimáků bolel všechny. Nestojíme o to, rozšiřovat se o nové městské části za každou cenu, dokud nejsou v dostatečné kvalitě pokryty potřeby stávajících občanů.

Jsme jediná síla v zastupitelstvu, která se postavila proti výstavbě v lokalitě Záhoří bez vyřešení odpovídajícího dopravního napojení, což by podle našeho názoru představovalo velký problém. Řešením pro nás bylo vést následně dialog se všemi zainteresovanými. Město se nemůže řídit jenom územním plánem, který v lokalitě Záhoří umožňuje masovou zástavbu pro více jak 4 tisíc lidí, ale bylo (a dále bude) nutné racionálně vyjednávat o dalších podmínkách. K tomu slouží plánovací smlouva s dodatky, které se povedlo vyjednat. Město tak lépe ovlivňuje další etapizaci výstavby v celé lokalitě, včetně podmínek návaznosti na dopravní napojení na R/43, životní prostředí až po závazek investora vystavět mateřskou školku nebo prostory pro obchody a služby. Je také potřeba vyvíjet tlak na urychlení stavby (ŘSD) mimoúrovňové křižovatky u Podlesí, jež pomůže dopravnímu napojení našeho Podlesí.

Pokračujme v rekonstrukci kanalizací a ulic. Nejméně populární oblastí rozvoje je vodárenská infrastruktura. Nikdo nemá rád rozkopané ulice. Přesto je potřeba pokračovat v nastoupeném tempu projekční přípravy a postupných rekonstrukcí. Po ulici Na Zahrádkách, Hybešově a Úvozu přišla na řadu Legionářská a Bezručova. Bude třeba dokončit uliční prostor na Zahradní a revitalizovat sídliště Nádražní a Brněnská. Připravujeme projekt pro obnovu sídliště Na Královkách, ulice Jungmannova, Zborovská a Šmeralova. Projekt je připravený pro Podlesí, kde se začne ulicí Kpt. Jaroše. Jedná se o velice nákladné akce. Neměli bychom se vrátit do doby, kdy se město sice zavázalo k obnově svých vodovodů a kanalizací, ale reálně pro to téměř nic nedělalo.

Oživme náměstí. Po veřejné diskusi k budoucnosti náměstí Osvobození dostali slovo architekti. Usilujeme o zahájení jeho rekonstrukce, a to v návaznosti na rekonstrukci krajské silnice v ulici Legionářská a s možností sáhnout na dostupné evropské dotace na rekonstrukci veřejných prostranství. Domníváme se, že na projektu nového náměstí je zdařilý plán ploch zeleně, naopak na některé dílčí objekty máme s kolegy ve vedení města ještě odlišné názory. Je rovněž třeba v centru města oživit prostor rekonstruovaného kulturního domu.

 

2. ZDRAVÉ HOSPODAŘENÍ BEZ PLÝTVÁNÍ

Zavedli jsme systematické plánování. Investice města nemohou být realizovány nahodile. Zasloužili jsme se o to, že město investice přehledně projednává a komunikuje jejich plnění, ale také otevřeně plánuje. Pak dopředu dokážeme odpovědět škarohlídům nebo naopak snílkům, na co město má, anebo v budoucnosti mít bude, a na co naopak reálně nemá. Chceme dále rozvíjet racionální plánování investiční činnosti ve tříletých výhledech ve vazbě na rozpočet. Rádi bychom vymezili část zdrojů na investice a více zapojíme do rozhodování občany formou participativního rozpočtování

Využívejme nadále dotační příležitosti s rozumem. Našemu městu se daří získat vysoký podíl dotací na investice, vyšší než mají obdobná města. Chceme nadále aktivně pracovat na zúročení dotačních příležitostí, avšak pouze pro plánované investice na potřebné věci.

Na investice vždy nahlížíme kriticky tak, aby respektovaly možnosti a reálné potřeby města. Nechceme se spokojit s líbivým přístupem: „Když už se to dělá, tak ať je to pořádně veliké a je toho raději víc, než je potřeba.“ A to i v případě dotovaných projektů, protože v konečném důsledku je každý "přepálený" projekt vždy na úkor jiných důležitých potřeb města.

Dobré hospodaření města pro nás není jen bezobsažné heslo. Víme, jak na to. Máme pro tuto oblast mezi sebou zkušené kandidáty, kteří mají zkušenost z komerční sféry i s prací na radnici, v zastupitelstvu nebo poradních orgánech města. 

Město má finance v dobré kondici. Předčasně byly splaceny úvěry za výstavbu Wellness Kuřim i mateřskou školku. Město tak ušetřilo pár miliónů za úroky. Splacením předchozích úvěrů jsme otevřeli prostor pro čerpání nového úvěru města za výhodných podmínek. I nadále chceme udržovat relativně nízké úvěrové zatížení města. Proto jsme byli proti zbytnému investičnímu nákupu pozemků v lokalitě pod hřbitovem v situaci, kdy město čeká navýšení výdajů na energie městských budov v řádu desítek miliónů korun ročně.

Ochráníme peníze občanů. Rostoucí životní náklady spojené s energetickou krizí velmi citelně zasáhly každého, ale zejména sociálně znevýhodněné skupiny jako jsou rodiny s dětmi a důchodce. Řešení drahoty je na vládě, ale i z radnice nezůstaneme jen přihlížet. Navrhujeme opatření cílené na starší občany a rodiny s dětmi, kterým je odpuštění každoročních poplatků za odpady za všechny děti (rodina tak ušetří podle počtu dětí) a všechny důchodce. Jsme také proti neuváženému navyšování poplatků pro občany. Pro naplňování rozpočtu můžeme přispět jinak, a to důrazem na hledání rezerv, což bude velmi důležité zejména v případě energií nebo rostoucích nákladů provozu městských budov.  Zásadní oblastí hledání úspor v energetice - od pokračování nastartovaných projektů fotovoltaiky na veřejné budovy, tepelná čerpadla až po omezování tepelných ztrát a komunitní energetiku.

Nadále podporujeme opatření pro zajištění transparentnosti – nezpochybnitelná kritéria výběru soutěží o veřejné zakázky a nadstandardní postupy, o jejichž prosazení jsme se zasloužili. Na webu města už dnes najdete mimo jiné detailní informace o investicích nebo rozklikávací rozpočet, ale přehlednost webových stránek chceme vylepšit, proto máme připravenou jejich modernizaci včetně vylepšení nástrojů pro zapojování občanů do správy města a systému hlášení závad.

 

3. PŘÁTELSKÉ ZELENÉ MĚSTO

Rekonstrukce chodníků a rozvoj zelených ploch chápeme jako průběžnou a samozřejmou agendu města. V územním plánu jsme bránili účelovým změnám, klientelistickým tahům a nepromyšlené developerské zástavbě. Hájíme zachování parků, hřišť a venkovních komunitních prostor. Díky hlasům našich zastupitelů se podařilo například zachovat park u nádraží. Podpořili jsme rekonstrukci dopravního terminálu s využitím 90% dotační podpory z titulu na rozvoj brněnské metropolitní oblasti, avšak právě za podmínky zachování parku u nádraží, který jsme změnou územního plánu uchránili. Realizujeme zelené střechy, které pomáhají proti oteplování školních budov.

Jsme pro zachování zelených prostranství a budování zahrad a parků, tak jako jsme prosadili a vybudovali vznik nového parku Čs. Letců na ulici Havlíčkova (U letadla) nebo vznik nového parku v lokalitě Díly za Sv. Jánem, který ještě během podzimu vyroste nad ulicí Tleskačova. Připravili jsme revitalizace všech stávajících městských parků - od parku u nádraží až po největší parkovou plochu na ulici Zámecká, kde se primárně chceme zaměřit na plochu parku ve stávajícím rozsahu. Obnovujeme také dětská hřiště a vycházkové trasy, nové plochy zeleně v krajině směrem k Cimperku. Prosazujeme, aby investor vytvořil dostatečné zázemí pro rekreační aktivity navazující bezprostředně na výstavbu sídliště Záhoří. Ochrana a zlepšení životního prostředí ve městě je nadále naší stálou prioritou.

Osazujme město novou zelení při každé investiční akci. Chceme dále zkrášlovat zelené pásy u silnic, například jako při rekonstrukci chodníků u Wellness Kuřim nebo při rekonstrukci ulice Legionářská (a to aniž by výška porostu bránila bezpečnosti provozu). Chceme také podporovat občanskou iniciativu při zkrášlování veřejných prostranství v okolí. Nadále využívejme dotačních titulů s vysokým podílem vnějších zdrojů na údržbu a rozvoj zeleně v intravilánu města. Zvýšili jsme výdaje na údržbu městské zeleně a budeme chtít nastavenou laťku  úsilí v péči o kvetoucí město nadále zvyšovat. Zahájili jsme budování komunitních zahrad ve městě, první z nich se otevírá ještě letos v lokalitě Díly.

 

4. ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY A NOVÉ CYKLOSTEZKY

Minimalizace negativních dopadů příprav R43 na život v Kuřimi je nadále mezi našimi prioritami, přestože rozhodování o obchvatu leží na státu. Prosazujeme kroky, které povedou k co nejširší shodě a budou mít minimální negativní vliv na všechny obyvatele Kuřimi, v maximální míře budou vyhovovat jejich potřebám a konečně vyřeší problematickou dopravu přes město. Položením nového povrchu na oba hlavní tahy ulic Tyršova/Tišnovská a Legionářská se snížila hladina hluku. Zásadní zklidnění dopravy umožní ale až státem vybudovaný obchvat města, který je však stále v nedohlednu.

O to důležitější je vytvoření nové mimoúrovňové křižovatky, které je klíčové pro bezpečnost obyvatel Podlesí, zvláště při rostoucím objemu vozidel na frekventované silnici. Nekonečné minuty čekání kvůli napojení do proudu aut mířících po silnici první třídy I/43 tak v příštích letech mohou být konečně minulostí. 

Zklidňování dopravy je dlouhodobým úkolem, ke kterému chceme s rozumem přispívat. Je třeba vždy zvážit, zda dané opatření přinese efekt za přiměřené prostředky. Zklidnění dopravy na místních komunikacích přispívají i zpomalovací prahy. Nechceme je ale stavět na každém rohu, vždy pro to musí být vážný důvod, jako je častý výskyt pohybu dětí. Souhlasíme se zavedením statického radaru na měření rychlosti, ale pouze tam, kde to dává smysl, z uvažovaných míst lze uvést spolupráci s ostatními obcemi – zejména Česká a Jinačovice. Radary nechápeme jako automat na peníze do městského rozpočtu, ale nástroj především ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Rozšiřování parkovacích kapacit nadále podporujeme - už plánovanou výstavbou parkovišť například v lokalitách Nádražní (za Albertem), Bezručova (k ul. Na Zahrádkách), v rámci dopravního terminálu, dále pak v rámci náměstí Osvobození nebo dále při chystaných revitalizacích sídlišť Nádražní, Na Královkách a na Brněnské. Podporovali jsme i menší akce, kterými lze nacházet i nové parkovací příležitosti jako je kontrola oprávněnosti rezervovaných stání, která přinesla další nedůvodně blokovaná místa. Zpřehlednění toho, kde je možné zaparkovat, pomůže zjednosměrnění některých ulic.

Stále vyšší priortou je podpora hromadné dopravy. Plánujeme nadále dotovat z rozpočtu navýšení počtu autobusových spojů, které pomáhají s vnitroměstskou dopravou. Po opravě vlakového stanice přichází na řadu budování nového autobusového terminálu, který přinese nové zastřešené zastávky a velké parkoviště pro přestup na hromadnou dopravu.

Chceme pokračovat v podpoře cyklodopravy a budování cyklostezek. V uplynulých letech se povedlo dokončit cyklostezku směrem na Lipůvku a konečně dotáhnout dlouhé roky žádaný směr na Moravské Knínice. Nově se podařilo projektovou přípravou najít trasování cyklostezek na Brno a další úsilí je nyní třeba věnovat také ve spolupráci s dalšími obcemi právě cyklostezce na Brno přes Českou nebo na Jinačovice. Myslíme na další podporu cyklistiky (přístřešky na kola, cykloboxy) a údržbu stávajících (neasfaltových) tras, které slouží pravověrným bikerům či běžným cyklistům k dennímu pohybu do Brna za prací. Hodláme také vyhodnotit nastartovaný projekt sdílených kol po městě a budeme tyto formy mobility rádi podporovat, pokud o ně nadále bude zájem uživatelů.

 

5.  ROZVÍJÍME ŠKOLSTVÍ PRO NAŠE DĚTI

Posílení kapacity obou základních a mateřských škol jsme vzali na starost jako svou prioritu. Řešíme ji v souladu se "stromem života" populace mládeže v Kuřimi (demografickým vývojem). Průběžně aktualizujeme plán zajištění výukových kapacit základních škol a mateřských škol pro budoucí zástavbu Záhoří. 

Plán opatření máme nejen připraven, ale z podstatné části se již realizuje. Vedle dokončení další etapy rekonstrukce ZŠ Jungmannova (do roku 2024) prosazujeme realizaci připravených projektů modernizace ZŠ Tyršova (2025) a realizaci harmonogramu opatření pro budoucí postupné zvyšování kapacity ZŠ v souvislosti s výstavbou sídliště Záhoří, kde plánujeme výstavbu nové mateřské školy (do roku 2026) a plánujeme studii na novou základní školu (s využitím dostupných dotací programů MŠMT ji zvládneme realizovat do roku 2028).

Podporujeme širší nabídku výuky na základních školách. Vedle zachování hlavního proudu klasického vzdělávacího systému jsme i v tomto volebním období pro další rozšíření prvků inovativního vzdělávání a širší nabídky možností úspěšně prověřených vzdělávacích programů, a to jak ve školách zřizovaných městem, tak spoluprací se  soukromými školami. Zasadili jsme se taktéž o vznik vyššího počtu odborných učeben a přípravu projektů pro jejich další rozšiřování na školách. Chceme dál zlepšovat podmínky pro práci s talentovanými dětmi. Podporujeme výměnu zkušeností škol i pedagogů s ostatními školami mimo Kuřim, a to včetně mezinárodní spolupráce (např. v partnerských městech).

Prohlubujme také spolupráci kuřimských škol a spolků, které napomáhají organizaci dlouhodobých programů a posilují sportovní rozvoj mládeže. Chceme také, aby se činnost městského Dětského parlamentu rozvinula na obou základních školách. Chceme dál podporovat aktivity ZUŠ a DDM, i když se jedná o zařízení zřizovaná krajem. 

V nabídce školního stravování chceme podporovat opatření pro zdravé a chutné stravování, spolupráci s metodickými centry a programy (např. Skutečně zdravá škola) i zkvalitňováním prostředí jídelen. Podporujeme opatření proti obezitě dětí, jak v oblasti stravování, tak rozšířené výuky tělesné výchovy. Na ZŠ Tyršova plánujeme zásadní obnovu vybavení školní kuchyně o nové a úspornější technologie.

Podporujeme pestřejší formy dialogu školy s rodiči, jako jsou např. rodičovské kavárny, ať už pořádané městem, nebo školami samotnými. V oblasti on-line komunikace byla přelomovou doba nucené vzdálené výuky, která nás naučila mnoho užitečného, například se podařilo na obou školách dosáhnout plného využití elektronických žákovských knížek a on-line systému sdílení informací s rodiči.

Od investora sídliště Záhoří vyžadujeme postupnou (nejlépe modulární) výstavbu plně kapacitní mateřské školy. Výstavba se ale nepředpokládá v nejbližších 4 letech. Do té doby jsou potřebné kapacity školek zajištěny ve stávajících zařízeních. 

Zlepšování podmínek pro výuku a výchovu nikdy nekončí – spolupráci města se školami chceme nadále zejména v těchto oblastech: modernizace učeben (jazyky, informační technologie, pracovní vyučování, přírodní vědy) a vyšší počet odborných učeben pro dělenou výuku, podporujeme enviromentální výchovu (s využitím nově budovaných přírodních zahrad), technické vzdělávání a pracovní činnosti, finanční gramotnost, seznamování s principy fungování demokracie a samosprávy (např. Dětský parlament). Chceme dále pokračovat v zavedení tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy nebo výukou cizích jazyků vč. pravidelného využívání sportovních zařízení ve městě.

 

6. PODPORUJEME KULTURU A SPORT

Klademe důraz na dlouhodobě udržitelné spolkové aktivity pro podporu rodin, zejména vedení dětí k aktivnímu využití volného času. Budeme udržovat kvalitní podmínky pro volnočasové aktivity a pomáhat rozvíjet komunitní prostory ve spolupráci se spolky.

Podporujeme rozšiřování připomínek naší historie např. tím, že umisťujeme ve městě pamětní desky našich odbojářů, kvízy nebo naučnou stezku odkazující na zajímavá místa spojená s II. sv. válkou. Byli jsme kritičtí k dřívejším pokusům "budovat muzeum ke každé příležitosti“ a raději věnujeme podporu občanským aktivitám, které iniciativně generují autentický obsah, jako je například kuřimská Četnická stanice.

Chceme vytvořit koncepci rozvoje kultury (podobně jako jsme sepsali u sportu) v Kuřimi. Sjednocení kulturních složek pod jednu příspěvkovou organizaci vnímáme jako příležitost a chceme lépe koordinovat aktivity jednotlivých pořadatelů kulturních akcí. Ukazuje se, že u nás mohou vyrůst atraktivní kulturní projekty, na které můžeme být hrdí a které mohou pomoci vtisknout městu dobrou image.

Má pro nás smysl podporovat všechny důstojné kulturní akce pro veřejnost organizované různými spolky i jednotlivci, a to jak mediálně, finančně a materiálně, aby kuřimští občané měli dostatek prostoru, jak trávit svůj volný čas přímo ve městě a rozvíjet komunitní vztahy.

Vyšší dostupnost sportovišť pro nás znamená nejen větší podporu dlouhodobé práce na výchově mládežnických sportovců, ale součástí námi nastavené koncepce je také otevřenost sportovišť neorganizovaným sportovcům. Rekonstrukce a vybavenost stávajících sportovišť je nezbytná pro udržení jejich nabídky. Připravili jsme již projekty, kde vybudovat skatepark a další pumptrackovou dráhu.

Chceme rozvíjet sportovní areál. Prioritou je zahájení realizace již opakovaně vysoutěžené stavby rekonstrukce městského stadionu, jehož jádrem je nový atletický stadion, včetně zázemí pro hasiče a venkovní hřiště pro míčové sporty mezi halami. Výstavbu by město mělo zahájit co nejdříve s využitím dostupných dotačních příležitostí, nebo případně z vlastních zdrojů, pokud státní podpora zůstane po čtyřech letech čekání nadále nefunkční. Čekání na dotace donekonečna nemá smysl. V součinnosti s dalšími investory je třeba pokračovat v úspěšně se rozvíjejícím plánu sportovního areálu, který má potenciál stát se vyhledávaným sportovním centrem regionálního významu. 

Další etapa rozvoje sportovního areálu je projekčně již připravena. Je připraven i projekt nového fotbalového hřiště s umělým trávníkem, které by mělo přirozeně navázat na areál městského stadionu. Byly zahájeny projektové práce na návrhu (stabilního) víceúčelového hřiště pro hasičský sport nebo výstavbu saunového světa v areálu Wellness Kuřim. V rozvoji plaveckého areálu jsou připraveny další zásadní kroky pro snížení energetické náročnosti.

Sport podporujeme průhledným financováním převážně skrze místní spolkové aktivity, a to při dodržování jasných pravidel pro podporu kulturní a spolkové činnosti, realizovaných s veřejnou kontrolou. Prosazujeme dlouhodobou udržitelnost a racionální financování sportovních oddílů formou samostatných programů na trenéry, na provoz a zvlášť na pronájmy městských sportovišť.

 

7. VEŘEJNÝ POŘÁDEK JEDNODUŠE

Preferujeme racionální využívání bezpečnostních technologií, pokud fungují pro prevenci a pro objasňování trestné činnosti ve spolupráci PČR. Kuřim je poměrně klidné město, ale vnímáme, že zejména starší občané mají strach o svou bezpečnost. Kamerový systém může pomoci, ale chceme jej rozšiřovat pouze na těch veřejných místech, která jsou průkazně problémová.

Terénní prevence ve spolupráci s Charitou Tišnov a dalšími neziskovými organizacemi - podpořili jsme vznik Nízkoprahového centra pro mládež, které navštěvuje průměrně 30 dětí denně a funguje dobře ve spolupráci s odborem sociálním a právní ochrany dětí. Podporujeme také lepší vybavenost kuřimského hasičského sboru, který je pojistkou ochrany zdraví a majetku ve městě.

Byli jsme proti zavedení městské policie - vzhledem k nákladové záteži města a a porovnání stavu veřejného pořádku s obdobnými městy v regionu. Vznik městské policie z vůle většiny zastupitelstva respektujeme, ale bráníme se také v budoucnu případnému nárůstu vysokých výdajů na provoz městské policie.

Chceme podporovat funkce mobilních aplikací, které umožňují zapojení občanů do monitoringu a ohlašování nedostatků na majetku města, příp. další technické a dopravní infrastruktuře (např. dopravní značky). 

 

8. SOCIÁLNÍ CÍTĚNÍ A DŮSTOJNÝ ŽIVOT VE STÁŘÍ

Neúcta ke stáří se vymstí každé příští generaci. Podporujeme nastavené sociální programy v rámci stávajících služeb, ale také plány na další programy sociální pomoci, které určuje komunitní plán sociálních služeb. Vedle nabídky centra sociálních služeb či nově zbudované odlehčovací služby se soustředíme na další zlepšení sociální infrastruktury pro seniory, kteří potřebují trvalou péči. Chceme hledat příležitosti ve spolupráci s dalšími partnery pro stavbu domova pro seniory pro nabídku 24-hodinové pečovatelské služby.

Klub seniorů je jedním z našich splněných slibů, ale není jenom novou budovou města. Chceme nadále rozvíjet programy příspěvkových organizací města, které nově podporují setkávání starších spoluobčanů, kterých bude nadále přibývat.

Zasadili jsme se o příspěvek na dopravu seniorům ve veřejné dopravě a podporujeme také spolufinancování služby senior taxi městem.

Chceme posílit nabídku lékařské péče ve městě rozšířením prostor nabízených k provozování ordinací nad rámec omezených kapacit stávající budovy polikliniky, např. na náměstí Osvobození, a přivést tak do města více specializovaných lékařů.

Dostupnost sociálního bydlení chceme posílit jednáním s investory, bankovními subjekty nebo developery nově budovaných lokalit o výstavbě několika malometrážních bytů, které by sloužily městu jako dočasné ubytování pro spoluobčany v tísni a dočasné nouzi. Vyvineme tak snahu o nastavení podmínek pro trvalé postpné rozšiřování obecního bytového fondu za účelem poskytování nájemního bydlení za rozumné ceny.

Podporujeme výstavbu smuteční síně v sousedství hřbitova pro důstojné rozloučení se zesnulými bez nutnosti cestovat mimo město. Připravili jsme studii, která plánuje vybudování smuteční síně na pozemku pod novým hřbitovem a bude třeba realizovat další fáze projektové dokumentace.

 

9. PODPORA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ

Záleží nám na svobodném prostředí pro podnikání, které město může pozitivně ovlivňovat. S tím souvisí zásada nevstupovat na trh, který funguje i bez intervence města, a vytvářet tak konkurenční překážky za veřejné prostředky (např. nechceme provozovat žádné hospody).

Podporujeme širší zapojování podnikatelské veřejnosti do procesu strategického plánování rozvoje města. Ve spolupráci s firmami realizujeme také vybrané investice na městských komunikacích, které jsou spojené s dopravní obslužností podnikatelských areálů - například připravovaný most u Prefy nebo nové autobusové zastávky.

Malé a střední podnikání je základ. Město oživují také drobní a začínající podnikatelé, ale poslední roky jim přináší těžké ekonomické zkoušky. Plánujeme odstartovat platformu pro pravidelné setkávání začínajících podnikatelů, jak se naučit realizovat své nápady a minimalizovat rizika na startu podnikání.

Prohlášení: na tuto stránku je zacílena reklamní kampaň, zadatelem reklamy je Petr Ondrášek; zpracovatel reklamy: Tomáš Knirsch, IČ: 10746978.
jsou vám naše priority blízké? přidejte se mezi nás ❤️#prokuřim