Nový park zpřístupněn. Ponese jméno Park Čs. letců

V Kuřimi vznikl v roce 2019 nový park. Přináší výsadbu 24 nových stromů a množství další zeleně. Jeho dominantou je herní prvek nepřehlédnutelného letadla. Kuřimákům nabízí také dětské hřiště a síť chodníčků osazených lavičkami. Nově zbudované veřejné prostranství zpříjemní procházku středem města a podle prvních ohlasů je o něj velký zájem.

Park byl zpracován specializovanou projektantkou Ing. Evou Wágnerovou, která zpracovala podněty bývalého místostarosty Davida Holmana do studie. Těsně před zahájením zimního období byly provedeny nezbytné terénní úpravy, připraveno umístění chodníků, odvodnění, provedena výsadba stromů a zasetí parkových trávníků.

V prosinci 2018 byly podbetonovány chodníky, na které byla položena nová dlažba. Byla umístěna nová vodoměrná šachta s ústěním dešťových vod. Nákladné byly přesuny hmot. Do parku se vešly desítky plných náklaďáků ornice. V novém roce byl osazen mobiliář pěkných laviček a košů. V dubnu 2019 pak byly vypořádány četné připomínky k herním prvkům a převzaty dopadové plochy.

Zeleň není v této chvíli od dodavatele převzata a je nadále v režimu stavby, tedy zhotovitel zajišťuje povýsadbovou péči veškeré zeleně včetně trávníku. Dodavatel je navíc zavázán postarat se o veškeré zahradnické práce v průběhu celého roku.

U letadla nebo jak park pojmenovat?

Park vyrůstá na louce v bezprostřední blízkosti podchodu pod tratí a cyklostezky směřující ke Komendě mezi ulicemi Havlíčkova, Mánesova a Pod Vinohrady. Dosud jsme v rámci investičních akcí mluvili o „Parku Havlíčkova“, ale ulice Havlíčkova ve skutečnosti končí ještě před samotným parkem. Pro jeho skutečné pojmenování se tak nabízelo několik jiných variant. Nejčastěji jsem v týmu zapojeném do příprav parku slýchal Morisův park (projekt pečlivě kormidloval Moris Réman z odboru investic) nebo s jistou s nadsázkou vzniklo označení „Park krále Jelimána“. Snad narážka z filmu Madagaskar na někoho z volených představitelů radnice?

Vážnější úvahy pojmenování směřovaly k myšlence připomenutí jednoho z hlavních motivů parku, kterým je letadlo. A není jim náhodou. Letadlo se stalo hlavním motivem parku na počest kuřimského rodáka, letce Otto Jebáčka, který bojoval během 2. světové války jako letec Britského královského letectva (RAF) a zahynul nad Biskajským zálivem. Takže park Jebáčka?

Samotný herní prvek letadla je zakázkově vyroben a byl inspirován podobou bombardéru Vickers Wellington, na němž se Jebáček účastnil bitev. Takže park U letadla?

Nakonec jsme upřednostnili obecnější název - Park Československých letců v duchu popisné tabule, která zde najde své místo. Činnost příslušníků československého letectva v jednotkách britské RAF během druhé světové války hrála důležitou roli v boji proti německému nacismu. Československými perutěmi RAF prošlo 2500 mužů. O to smutnější bylo pronásledování těchto vojáků po válce. Uznání se jim dostává až s velkým zpožděním až dnes. Odtud teprve vede dál stezka k Jebáčkovu pomníku u Komendy.

Kam s cirkusem?

Přiznejme si, že klasických parků přímo ve městě nemáme mnoho. Kromě lesoparků v kopcovitém terénu kolem města a zámeckého parku, který se nachází také spíše na kraji města, je uvnitř města jediným podobným parkem prostor parku Nádražní. Ten je ovšem ze všech stran trochu nepříjemně obklopen zuřivě projíždějící hlučnou autobusovou dopravou. U tohoto nového parku by to mělo být jiné. Poklidnou atmosféru místa zde v minulosti rušily převážně jen občasné kolotoče a cirkusy.

Pokud zde někomu šoukle chybí, má smůlu. Kolotoče a cirkus tu už každopádně místo nemají. V Kuřimi je v současné době vyhláškou o veřejném pořádku vymezeno veřejné prostranství na ulici Zámecká, kde lze provozovat kolotoče, lunaparky a cirkusy. Do budoucna je pak uvažováno s možností využívat veřejné prostranství mezi Wellness Kuřim, poliklinikou a parkovištěm před sportovní halou. Ovšem tam v letošním roce ještě proběhne budování nové dopravní infrastruktury pro sportovní areál v závislosti na dokončení zimního stadionu.

Kolik to stojí kasu?

S ohledem na herní prvky, množství stavebních a zahradnických prací, množství přesunutých hmot a retenční opatření se podařilo vysoutěžit dobrou cenu. Celkové investiční náklady jsou 4,2 milionu korun včetně DPH. Akce ještě má sice před sebou poslední drobné úpravy, ale stanovený rozpočet bude dodržen, proto lze také z tohoto pohledu hodnotit stavbu velmi kladně.

Menší komplikací před dokončením bylo drcení betonových dílců na dosedacích plochách plotu, který by měl oddělovat park od škaredých kontejnerů sběrného dvora. Tato záležitost je ale řešena s výrobcem.

 

Podle prvních ohlasů rodičů je velmi dobře hodnocen změkčený povrch, který je usazen pod herními prvky. Jedná se o zhutněnou pryžovou štěpku o šířce čtyř centimetrů, která vytváří konzistentní povrch a dobře tlumí pády dětí.

V průběhu roku vyrostou okolo parku živé ploty, které oddělí prostor více také od přiléhající silnice. Očekávejme ale, že do plné krásy park vyroste tak za tři roky, jakmile se jabloně, vrby a další stromy budou mít více k světu. Svou polohou park nabízí snadnou dostupnost a věřme, že v rovinatém terénu bude častým cílem rodin s dětmi z celého města.

Petr Ondrášek