Kuřimskou zeleň obohatí další nový park. Bude nad Díly

V lokalitě sídliště Díly za Sv. Jánem město Kuřim v loňském roce na základě komunitních jednání s místními občany začalo s přípravou nové plochy městského parku. Nyní máme za sebou veřejné projednávání před samotným zahájením stavby.

V lednu 2022 na základě vytvořené architektonické studie zastupitelstvo schválilo zastupitelstvo realizaci akce, která je plánována na letošní podzim. Je připravena projektová dokumentace pro provedení stavby a připravujeme vyhlásit soutěž na zhotovitele. Pro seznámení s podrobnostmi chystané stavby se proto 31. května uskutečnilo v kinosále ZŠ Tyršova veřejné projednávání, kterého se účastnili zejména obyvatelé sousedních ulic Tleskačova a Červenáčkova. 

V srpnu rada města vybrala ve výběrovém řízení zhotovitele  parku, kterým bude společnost Mandloň z Vranovic, která nabídla cenu 1,9 mil. korun bez DPH (2,3 mil s DPH) a přepokládá se zahájit práce v druhé polovině měsíce září 2022.

Jde o plochu v majetku města Kuřimi, která je (podle územního plánu) určená pro sport   a rekreaci. Na pozemku předchozí vlastník plánoval budovat sportoviště a jako „sportoviště“ byla plocha vnímána také zastupiteli, neboť byla a stále je vedena ve strategickém plánu rozvoje sportu, ale směnou pozemku byla naplněna dohoda, že záměr sportoviště se přemístil do sportovního areálu. 

Investiční záměr města, které je nyní vlastníkem pozemku, je ovšem jiného charakteru a jeho zadání vyšlo z vašich podnětů. Plán nového parku nad ulicí Tleskačova je proto zaměřen na vytvoření prostoru, který má charakter ovocného sadu, jako místa plného zeleně s plochami určených pro odpočinek a relaxaci. 

Kuřim je zelené město uprostřed čtyř zalesněných kopců a tohle bohatství zeleně si musí chránit. Za tímto účelem provádíme celou řadu opatření jak v okolí města, tak v jeho ulicích - od revitalizace zeleně až po nové výsadby stromů a dalších opatření. Revitalizace parků jsou také jedním z adaptačních opatření na klimatickou změnu našeho města.

Druhý nový park

Je to ještě poměrně nedávno, co jsme prosadili a vytvořili nový park Čs. letců, chcete-li „U letadla“, na ulici Havlíčkova. Jeho hodnocení nechám na každém čtenáři a omezím se na svůj názor, že pro mne důkazem jeho správného provedení a toho, že tento park dobře funguje, že čile láká rodiče s dětmi z celého města a bývá pravidelně obsazen. Jakmile se zeleň rozroste a zmohutní, tak teprve dostane požadovaný rozměr. A právě proto byla městem oslovena ke spolupráci stejná projektantka, Ing. Vagnerová, také pro návrh dalšího nového parku na Dílech.

V současnosti je předmětná plocha pozemku na Dílech zatížena tím, že se odehrála na ulici Tleskačova poslední etapa výstavby rodinných domů. Spolupráce se stavební firmou řízenou developerem nebyla vždy úplně dobrá – od problémů se skládkou stavební suti až po narušený luční porost. 

Jedná se o mírně svažitý pozemek. V lokalitě byla ukončená výstavba rodinných domů, kde je jasná jihozápadní linie posledních rodinných domů sídliště Díly za Sv. Jánem. Území tak spojí zástavbu s cestou vedoucí pod lesem a zprůchodnit území z města nahoru k lesu do Kuřimské hory a přírodního parku Baba.

Plánujeme vytvořit jakýsi pobytový sad s několika málo izolovanými herními prvky, přičemž dominantní pro koncepci nového parku jsou dvě prostupující linie cest a linie ovocných stromů. Na sousední parcele je vysazen extenzivní ovocný sad. Je žádoucí, aby obě plochy spolu komunikovaly. 

Návrh dosadby dřevin je postaven na využití tradičních odrůd ovocných dřevin. Středem bude vedena pěšina, kterou bude obepínat dvojřadá výsadba jeřábu oskeruše. V louce jsou navrženy další ovocné dřeviny v rytmickém opakování druhů, třešně a švestky v podobě starých, osvědčených tradičních odrůd. Dlouhověké oskeruše se mohou stát na dlouhá desetiletí výrazným a vizuálně zajímavým prvkem parku patrným při pohledu na město ze silnice od Brna.

Vysazeny budou stromy, s korunou nasazenou ve výšce cca 2 m, s obvodem kmene 10 -12 cm. Tato velikost zaručí, že po výsadbě bude již linie zřetelná v lokalitě a současně budou mladé stromy ještě dobře adaptabilní na nové podmínky po výsadbě, líp, než sazenice starší a je možné udržet je závlahou po výsadbě bez větších problémů. 

Součástí návrhu je také střídání sečené travnaté plochy kolem odpočinkových zón a herních prvků s nesečenou loukou. Dále obsahuje vytvoření mokřadu, jednak pro zvýšení zásaku vody, ale také by měl mít přínos pro zvýšení přírodní biodiverzity. Na spodní, východní straně bude podél plánované komunikace vytvarován terénní val, který plochu bude oddělovat od obytné zástavby.

Park by se mohl stát neformálním příjemným prostředím, které ale bude harmonicky sladěné s okolní krajinou pod lesem. Doufáme, že se plocha stane vyhledávaným místem pro volnočasové aktivity občanů města Kuřimi, prostor pro relaxaci a odpočinek.

1. 9. 2022, Petr Ondrášek