Past na mamuta? Voda je cennější

Copak je to za obří jámu, která vznikla na staveništi mezi areálem wellness a sportovní halou, ptají se mnozí. Past na mamuta to nebude. Velikost odpovídá pasti na celé stádo mamutů. Ve skutečnosti jde o jednu z nových staveb v severní části sportovního areálu.

Zemní práce na výkopu znamenaly odvoz okolo sto padesáti tatrovek zeminy, které byly odvezeny z prostoru za poliklinikou a sportovní halou. Jde o budování další retenční a akumulační nádrže na dešťovou vodu o objemu 320 m3, která bude sloužit k zachytávání, čerpání dešťové vody a postupnému upouštění vod dál do toku potoka Kuřimka.

Navazuje na již vybudovaná retenční opatření u sportovní haly a není ani posledním dílem tohoto druhu. V příštím roce se předpokládá, pokud město obdrží dotace, že bude navazovat zbudování dalších dvou nádrží pro akumulaci a retenci dešťové vody ve sportovním areálu. Jenom celoroční zálivka dvou fotbalových hřišť totiž představuje potřebu čtyř tisíc kubíků vody, které dosud čerpáme z vlastního podzemního vrtu. To je zhruba o čtvrtinu více, než je průměrná roční srážková bilance na toto území.

V době oteplování naší krajiny navíc dochází v místech, jako je právě Kuřim, ke snižování úrovně spodních vod, vysychání vodotečí a zvyšování rizika vysychání jílového podloží pod některými významnými sídlišti. To pak může vést až k praskání budov. Extenzivní rozvoj území zasahuje pak do bilance ploch vsakování. Připravovaná opatření tak jsou pouze jedním z chystaných změn v oblasti hospodaření s dešťovými vodami.

V areálu stadionu to představuje systém opatření, který by umožnil v dobách závlah udržet každou kapku dešťových vod pro další využití. Současně retenční opatření jsou reakcí na změnu charakteru srážek, kdy dešťové vody by měly odtékat v korytech potoků plynuleji, ne jako dnes, kdy se prudce nahrnou do potoků a pak rychle odtečou z katastru města. Nedostatečná vodnost potoků pak způsobuje další environmentální dopady.

Proto budování „pastí na mamuty“ budí pozornost, leckdo si při pohledu na rozsah nádrží klepe na čelo, ale má to opravdu svůj význam pro oblast, která bude pro správu města jednou z klíčových. O dešťovou vodu se musíme starat nejen proto, že jde o nenahraditelnou část krajiny, ale povinnosti dnes ukládá všem stavebníkům také stavební zákon.

Technologie využitá při této stavbě byla zajímavá v tom, že došlo ke změně projektu, kdy nebyl použit původně navrhovaný betonový prefabrikát nádrže, ale nádrž byla skládána na místě z menších stavebních prvků, čímž byly levnější výkopové a manipulační práce a došlo tak ke zlevnění této stavby o 40 % proti cenám rozpočtovaným v projektu.

Příští rok by nad touto stavbou mělo vyrůst další rozšíření stávajícího parkoviště, které bude podle plánovací smlouvy společnou investicí města, dokončovaného Zimního stadionu a Sport hotelu. Parkovací plochy u bazénu dočasně přitom jsou problémem, se kterým se vypořádáváme provizorním stáním. Se spuštěním zimního stadionu budou dozajista zapotřebí o to více. Na parkoviště je pak plánovaná také výsadba stromů, které umožní prostor znovu zazelenit.

Petr Ondrášek