Jak na systém odměňování členů výborů a komisí?

Zastupitelstvo a rada města mají své poradní a iniciativní orgány. Změnou systému odměňování městská pokladna šetří za volebního období dva miliony korun. Jak se změna osvědčila?

Zastupitelstvo volí výbory - finanční, kontrolní, sportovní a kulturní – v Kuřimi mají celkem 38 členů. Rada má komise (pro životní prostředí, školskou a spojenou komisi výstavby a dopravy) – ty mají u nás celkem 26 členů. 

Do těchto poradních orgánů navrhují členy jednotlivá uskupení, která byla zvolena do zastupitelstva. Někteří členové pak v poradních orgánech skutečně pracují, někteří jen chodí na schůze, někteří „mají rezervy“ i v tom. Počet výborů a komisí není pevně dán. Zastupitelstvo zřizuje povinně ze zákona pouze výbor finanční a výbor kontrolní. Zákon o obcích pak umožňuje městu zřídit další výbory dle potřeby, podobně jako komise.

Na základě nařízení vlády z roku 2019 lze maximálně vyplácet členům komise 3.923 Kč měsíčně, ale stanovení částky je na vůli zastupitelstva. V některých městech se drží maximální částky podle tohoto nařízení. U nás to tak naštěstí nikdy nebylo. Na začátku volebního období zastupitelstvo Kuřimi ale přijalo návrh, že členové těchto výborů a komisí budou placeni ve výši 3000 Kč pravidelně každý měsíc, a to dokonce bez ohledu na jejich účast či neúčast na jednání. Odůvodněním byla motivace k průběžné práci, aby člen pracoval na úkolech mimo samotné jednání. Od počátku jsem o tom pochyboval a podle mého názoru se potvrdilo, že žádnou zvýšenou iniciativou výbory a komise neožily.

S šetřením je třeba začít u sebe

Obec musí vyplácet měsíční odměnu pouze uvolněným členům zastupitelstva obce. Právní nárok na odměnu člena zastupitelstva, výborů ani komise není, dokud ji nestanoví ZM svým usnesením, komu bude odměna náležet. Protože město čeká finančně nepříznivé období, bylo třeba s úspornými opatřeními začít u sebe. Jednou z možností snížení mandatorních výdajů je změna systému odměňování členů ZM, členů výborů ZM a komisí RM.

Pozornost se tak opět stáčí na docházku na jednání. Vzhledem k nepříznivému vývoji financí na začátku roku 2020 (COVID) jsme téma znovu otevřeli a hledali možné úspory a jednou z možností byla i změna systému v odměňování členů výborů a komisí. Při zpětné kontrole činnosti a docházky jsme zjistili, že ne všichni se pravidelně zúčastňují jednání.  V roce 2019 jeden člen finančního výboru nebyl ani na jednom z pěti jednání, další se zúčastnil pouze jednou. I z tohoto důvodu jsme připravili návrh na změnu odměňování. Cílem bylo vyplácet odměnu pouze za účast a pouze v daném měsíci, kdy se jednání poradního orgánu uskuteční. 

Náš návrh byl (i přes očekávaný nesouhlas některých zastupitelů a až napodruhé) přijat. Nově platí, že člen výboru obdží odměnu ve výši 1.200 Kč a to pouze za měsíc, ve kterém se alespoň jednou zúčastnil zasedání příslušného výboru, komise. Městská pokladna tak za zbytek volebního období ušetřila půl druhého miliónu korun, přitom členové výborů a komisí určitě nepřijdou na mizinu a změna měla pozitivní vliv také na účasti na jednání poradních orgánů.

Podle mého názoru by v poradních orgánech zastupitelstva nebo rady města měli pracovat lidé, jejichž motivací není finanční odměna, ale zájem o konkrétní oblast a možnost pozitivně ovlivňovat život ve městě. Nezáleží ani tak na počtu členů, ale na jejich chuti pracovat. Přihlásit se tak může každý, kdo má potřebnou odbornost i chuť do práce.

8. 9. 2022, Ivo Peřina